Pooja Services

Services Donation In group  At your place 
 Ganesh Homam  $ 151    
 Ganesh Abhishekam   $ 51    
 Ganesh Maha Pooja   $ 75    
 Ganesh Atharvarshirsham  $ 31

 Sudarshana Homam  $ 251 

 Sahastra Nama Pooja  $ 31    
 Satya Narayana Pooja   $31    
 Vishnu Sahatranam Path   $ 51    
 Durga Havan   $ 201     
 Maha Mritumjaya Havan  $ 251    
 Shiva Abhishekam   $ 51     
 Nakshatra Shanti   $ 201     
 Navgraha Pooja  $ 201     
 Vastu Shanti   $ 251    
 Shraddha Hiranya   $ 51     $ 101
 Lakshmi Pooja   $ 101    
 Radha Krishna Abhishekam   $ 75    
 Gayatri Homam 
 $ 125
   
 Wedding basic charge   $ 275    
 Pre-wedding (incl Grahashantak)  $ 250    
 Engagement ceremony   $ 151